Logotyp Zenwell

Logotyp Zenwell gjord av Wahlbergs Grafiska